Thời khóa biểu năm học 2017-2018 ( Chiều)


Trường Tiểu học Đức Chính

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 06 tháng 09 năm 2017

 

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ

TIẾT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

3C

4A

4B

5A

5B

2

1

TD

Học vần

Thủ công

Đạo đức

Đ Đ

Đ Đ

Toán

Tanh

 

Khoa

TLV

2

T.Anh

Học vần

Đạo đức

TANN

TH Toán

CT

Thủ công

THT

 

THT

TA

3

THTV

Đạo đức

BDT

Toán

THTV

THTV

Tiếng anh

Kỹ thuật

 

THT

TD

4

 

T.Anh

 

Tập đọc

GDNGLL

GDNGLL

Tập đọc

TLV

 

GDNGLL

THT

5

 

 

 

Tập đọc

 

 

Kể chuyện

 

 

 

 

3

1

THT

Học vần

Tin học

Kể chuyện

TNXH

THT

Tiếng anh

 

THT

 

 

2

THT

Học vần

Tin học

Chính tả

Thủ công

TANN

Thể dục

 

CT

 

 

3

TA

Âm nhạc

Mỹ thuật

Tin

TANN

THTV

Toán

 

TA NN

 

 

4

 

Toán

 

Tin

 

 

LTVC

 

THTV

 

 

5

 

Thủ công

 

Toán

 

 

Chính tả

 

Thể dục

 

 

4

1

THT

Học vần

THT

Tiếng anh

TD

TNXH

Tập đọc

Địa

 

THTV

TA

2

THT

Học vần

THT

Tập đọc

TV

Tiếng anh

TNXH

T. Anh

 

TLV

Khoa học

3

TA

Toán

TA

Tập viết

Mĩ thuật

THT

Thể dục

THTV

 

LTVC

THT

4

 

Thể dục

 

Toán

 

 

Toán

GDNGLL

 

Kỹ thuật

GDNGLL

5

 

TNXH

 

Thể dục

 

 

Tập viết

 

 

 

 

5

1

HV

Học vần

Chính tả

Mỹ thuật

TH Toán

TNXH

Tiếng anh

 

T Anh

 

 

2

HV

Học vần

THTV

Thủ công

Âm nhạc

Tiếng anh

Toán

 

KH

 

 

3

BDT

Toán

Tiếng anh

AN

Tiếng Anh

Thể dục

TNXH

 

Mĩ thuật

 

 

4

GDNGLL

Tiếng anh

 

Toán

 

 

Đạo đức- Hương

 

THT- Hằng

 

 

5

 

GDNGLL

 

LTVC

 

 

 

 

 

 

 

6

1

MT-

Học vần

THTV-

Tiếng anh

LTVC

Tiếng anh

Âm nhạc- Thi

TH Toán

Tin – Nga

Lịch sử

TLV

2

Âm nhạc

Học vần

THTV

TLV

TH TV

MT

Toán- Nhàn

T Anh

Tin- Nga

Tiếng anh

THTV

3

THTV

Toán

Sinh hoạt

Toán

Tiếng Anh

Thể dục

Chính tả- Nhàn

Mĩ Thuật

T Anh- Tuyết

Tin học

Sử

4

 

Mĩ thuật

GDNGLL

Chính tả

 

 

TLV- Nhàn

Sinh hoạt

Thể Dục- H. Hà

Tin học

Sinh hoạt

5

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

GDNGLL

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu