Thời khóa biểu năm học 2017-2018 Sáng)


Trường Tiểu học Đức Chính

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 06 tháng 09 năm 2017

BUỔI SÁNG

 

THỨ

TIẾT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

3C

4A

4B

5A

5B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Đạo đức

TANN

TOÁN

 

THT

TANN

Đạo đức

Đạo đức

Toán

3

HV

THT

 

KC

KC

THTV

Đ Đ

Toán

Tập đọc

Tập đọc

4

HV

THT

 

TOÁN

TOÁN

TANN

TAnh

Toán

Đạo đức

5

 

THTV

 

 

 

 

 

TOÁN

Tanh

Địa lý

TANN

3

1

Toán

 

TANN

THT

TOÁN

TOÁN

 

KH

Toán

Toán

Toán

2

TANN

 

TOÁN

THTV

TD

TA

 

KHOA

Thể dục

Chính tả

3

HV

 

TD

TNXH

TA

TV

 

LTVC

LTVC

Chính tả

LTVC

4

HV

 

KC

TD

CT

Chính tả

 

TOÁN

T. Anh

TANN

TA

5

 

 

 

 

 

 

 

CT

 

LTVC

Địa lí

4

1

HV

 

ÂN

 

Tin

TOÁN

THT

Lịch sử

Toán

Tiếng Anh

Tập đọc

2

HV

 

TOÁN

 

Tin

TA

TD

Lịch sử

ÂN

Kể chuyện

3

TOÁN

 

 

TD

Tin

MT

Tập đọc

Kĩ thuật

Tập đọc

ÂN

4

TNXH

 

CT

 

TOÁN

Tin

GDNGLL

KC

Tập đọc

Toán

Toán

5

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN

KC

Kể chuyện

Tin

5

1

Tin

KNS

KNS

 

TOÁN

TOÁN

 

Toán

TLV

Tiếng Anh

KNS

2

Tin

THTV

TOÁN

 

CT

KNS

 

Âm nhạc

KNS

KNS

Toán

3

KNS

Tin

LTVC

 

KNS

LTVC

 

KNS

ÂN

Toán

MT

4

TOÁN

Tin

TẬP VIẾT

 

TNXH

Thủ công

 

TD

LTVC

TLV

TD

5

 

 

 

 

 

 

 

LTVC

Toán

Mĩ thuật

LTVC

6

1

HV

 

TD

KNS

TA

ÂN

KNS

KH

Toán

Toán

Tin

2

HV

 

TNXH

THTV

TLV

TOÁN

TIN

Toán

TLV

Tiếng Anh

Khoa

3

TOÁN

 

TOÁN

THTV

TOÁN

TLV

TIN

TLV

Địa

Thể dục

KT

4

SH

 

TLV

THT

SH

SH

 

Tin

Sinh hoạt

Khoa học

Tiếng Anh

5

 

 

SH

GDNGLL

 

 

 

Tin

 

Sinh Hoạt

Toán

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu